Gabinet Spero

Spero to po łacinie „mieć nadzieję”. „Dum spiro spero” oznacza dopóki oddycham, żyję, mam nadzieję.

SPERO to także skrót, który można odczytać jako Studio Psychoterapii, Edukacji i Rozwoju Osobowości, co w jakimś sensie określa zakres działalności psychologa i psychoterapeuty.

Praca psychoterapeuty, czyli psychoterapia jest procesem, który ma za zadanie pomóc ludziom w zrozumieniu, kim są i dlaczego funkcjonują w określony sposób.

Terapeuta, korzystając ze swojej wiedzy i swoich umiejętności, pomaga w poszerzaniu świadomości pacjenta i tym samym powoduje, że pacjent lepiej rozumie siebie i w zgodzie z tym większym zrozumieniem może zmieniać siebie i swoje zachowanie, co z reguły pociąga za sobą zmiany w środowisku rodzinnym i zawodowym. To, w jaki sposób terapeuta pracuje z pacjentem uzależnione jest od diagnozy problemu, od tego, jakiego rodzaju interwencja jest potrzebna oraz od reakcji pacjenta na różne interwencje w czasie trwania terapii.

Na ogół terapeuci poszukują takiego sposobu pracy, która stanowi rozwinięcie uznawanych przez nich wartości i jest zgodna z ich osobowością. Jednakże dopracowanie się swojego własnego modelu teoretycznego wymaga wielu lat praktyki oraz zdolności do korzystania z własnych doświadczeń życiowych i umiejętności czerpania z wewnętrznego bogactwa swoich własnych cech. Konieczne są przy tym ciągłe studiowanie teorii, nabywanie konkretnych umiejętności terapeutycznych, praca prowadzona pod nadzorem bardziej doświadczonych terapeutów oraz gotowość do uczciwego spojrzenia na własne życie poprzez poddanie się samemu terapii.

W moim gabinecie skupiam się na analizie nieświadomych procesów, które są związane z doświadczeniami emocjonalnymi.

Prowadzę terapię indywidualną oraz psychoterapię par i rodzin, w oparciu o koncepcje psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

W przypadku terapii indywidualnej, mogą to być spotkania raz, dwa lub trzy razy w tygodniu.

Prowadzę również superwizję w zakresie terapii indywidualnej, jak i par i rodzin.

Spero is Latin means "to have hope". "Dum spiro spero" means “as long as I breathe, I live, I hope”.

SPERO is also an abbreviation that can be read as the Studio of Psychotherapy, Education and Personality Development, which in a sense defines the scope of activities of a psychologist and psychotherapist.

The work of a psychotherapist, psychotherapy, is a process that is designed to help people understand who they are and why they function in a certain way.

The therapist, using his knowledge and skills, helps to expand the patient's awareness and thus causes the patient to better understand themselves and, in accordance with this greater understanding, they can change themselves and their behavior, which usually entails changes in the family and professional environment. How the therapist works with the patient depends on the diagnosis of the problem, what kind of intervention is needed, and the patient's response to various interventions during the course of therapy.

In general, therapists look for a way of working that is a development of their values and is consistent with their personality. However, developing your own theoretical model requires many years of practice and the ability to use your own life experiences and the ability to draw from the inner wealth of your own characteristics. At the same time, it is necessary to constantly study theories, acquire specific therapeutic skills, work under the supervision of more experienced therapists and be ready to take an honest look at your own life by undergoing therapy yourself.

In my office, I focus on the analysis of unconscious processes that are related to emotional experiences.

I conduct individual therapy and psychotherapy for couples and families, based on the concepts of psychodynamic and psychoanalytic psychotherapy, both in Polish and English.

In the case of individual therapy, these may be meetings once, twice or three times a week.

I also supervise individual therapy as well as couples and families.

 

 

Psychoterapia psychodynamiczna i psychoanalityczna: terapia dorosłych i młodzieży
Psychodynamic and psychoanalytic psychotherapy: adult and adolescent therapy

Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej - Our services - this is what we know best

Psycholog

Profesjonalna pomoc psychologiczna
Professional psychological help

Psychoterapia analityczna

Psychoterapia analityczna
Analytical psychotherapy

Kobieta

Terapia indywidualna dla dorosłych
Individual therapy for adults

Dziewczynka

Terapia indywidualna dla młodzieży
Individual therapy for adolescents

Terapia dla par

Terapia dla par
Therapy for couples

Rodzina

Terapia dla rodzin
Therapy for families