PsychologProfesjonalna pomoc psychologiczna

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną. Wsparcie skierowane jest do osób znajdujących się w kryzysowej sytuacji, doświadczających trudności osobistych, problemów życiowych, borykających się z brakiem umiejętności przystosowania się do nowych okoliczności.

Prowadzę również treningi treningi rozwoju osobistego, zajęcia, których celem jest lepsze zrozumienie siebie, wykorzystanie swojego potencjału i doskonalenie umiejętności psychologicznych.

Z wieloma trudnymi sytuacjami można radzić sobie się samemu, jednak jeśli problem jest przewlekły, odbiera nam komfort życia, zaczyna rzutować na inne jego sfery, warto skorzystać z pomocy psychologa.

Konsultacja może mieć charakter diagnostyczny czy edukacyjny, bywa wstępem do podjęcia decyzji o rozpoczęciu terapii. Podczas spotkań nakierowanych na pomoc psychologiczną mogę zaproponować skorzystanie z pomocy innego specjalisty np. lekarza psychiatry czy lekarza innej specjalności.

Obszary pomocy

Niosę pomoc w szerokiej gamie problemów psychologicznych. W zakresie moich kompetencji jest pomoc psychologiczna w sytuacji:

 • zaburzeń lękowych (fobia społeczna, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kmpulsyjne)
 • zaburzeń nastroju i osobowości (depresja, osobowość narcystyczna, osobowość borderline, choroba afektywna-dwubiegunowa
 • kryzysu i traumy (choroba, kryzys wieku średniego, rozwód, żałoba, doświadczenie przemocy, śmierć dziecka)
 • zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)
 • uzależnień
 • bezsenności
 • zaburzeń neurorozwojowych (ADHD, spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)
 • trudności związanych z rodzicielstwem
 • trudności pojawiających się w związkach i relacjach
 • chęci rozwoju osobistego i zawodowego

 

I offer professional psychological help. The support is addressed to people in a crisis situation, experiencing personal difficulties, life problems, struggling with the lack of ability to adapt to new circumstances.

I also conduct personal development trainings, classes aimed at better understanding yourself, using your potential and improving psychological skills.

You can deal with many difficult situations on your own, but if the problem is chronic, takes away the comfort of life, starts to affect other spheres of life, it is worth using the help of a psychologist.

The consultation may be of a diagnostic or educational nature, it may be an introduction to the decision to start therapy. During meetings aimed at psychological help, I can suggest using the help of another specialist, e.g. a psychiatrist or a doctor of another specialty.

Help Areas
I help with a wide range of psychological problems. Within the scope of my competence is psychological assistance in the following situations:

 • anxiety disorders (social phobia, generalized anxiety disorder, obsessive-compulsive disorder)
 • mood and personality disorders (depression, narcissistic personality, borderline personality, bipolar disorder)
 • crisis and trauma (illness, midlife crisis, divorce, bereavement, experience of violence, death of a child)
 • eating disorders (anorexia, bulimia, compulsive overeating)
 • addictions
 • insomnia
 • neurodevelopmental disorders (ADHD, autism spectrum disorders (ASD)
 • parenting difficulties
 • difficulties arising in relationships and relationships
 • desire for personal and professional development