Terapia dla młodzieżyTerapia indywidualna młodzieży

Oferuję terapię indywidualną młodzieży. Okres dojrzewania to trudny czas w życiu, w którym zdobywa się wiele doświadczeń, podejmuje pierwsze istotne decyzje, mogące zaważyć na całym dalszym życiu. Nastolatek staje przed problemem adaptacji do fizycznych zmian w ciele, zmian roli społecznej i zmian w osobowości. Kształtująca się tożsamość u nastolatka powoduje, że okres dojrzewania nazywany jest często okresem kryzysu rozwojowego. Młoda osoba może doświadczać wtedy niezrozumiałych nastrojów, niepokojących zachowań czy gwałtownych reakcji somatycznych i emocjonalnych.

Jeśli Państwa nastoletnie dziecko ma trudności adaptacyjne w szkole, zmaga się z lękami, pojawiają się u niego zaburzenia zachowania (m.in. wybuchy agresji, nadpobudliwość), ma niską samoocenę, jest nieśmiałe, warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy psychologa. Psychoterapia młodzieży obejmuje profesjonalne wsparcie w trudnościach związanych z czasem dorastania.

Jak wygląda psychoterapia młodzieży?

Pierwsze spotkania odbywają się wraz z rodzicami nastolatka w celu zdobycia informacji dotyczących funkcjonowania całej rodziny z perspektywy wszystkich jej członków. Istotnym elementem w pracy z młodzieżą jest współpraca z rodzicami, która koncentruje się na zwiększeniu umiejętności rozumienia zachowań nastolatka i komunikacji z nim.

W dalszej kolejności psychoterapeuta pracuje z nastolatkiem indywidualnie. Młoda osoba uczy się wypracowywania nowych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz podnoszenia jakości swojego życia w zakresie funkcjonowania w rodzinie czy grupie rówieśniczej.

 

I offer individual therapy for adolescents. Adolescence is a difficult time in life, when many experiences are gained, the first important decisions are made that may affect the rest of life. A teenager faces the problem of adapting to physical changes in the body, changes in social role and changes in personality. The emerging identity of a teenager means that the period of adolescence is often called the period of developmental crisis. A young person may then experience incomprehensible moods, disturbing behavior or violent somatic and emotional reactions.

If your teenage child has difficulties adapting at school, struggles with fears, develops behavioral disorders (e.g. outbursts of aggression, hyperactivity), has low self-esteem, is shy, it is worth using the specialist help of a psychologist. Adolescent psychotherapy includes professional support in difficulties related to adolescence.

What does youth psychotherapy look like?

The first meetings are held with the teenager's parents in order to obtain information on the functioning of the whole family from the perspective of all its members. An important element in working with young people is cooperation with parents, which focuses on increasing the ability to understand and communicate with teenagers.

Subsequently, the psychotherapist works with the teenager individually. A young person learns to develop new ways of dealing with difficult emotions and to improve the quality of their life in terms of functioning in a family or peer group.