Starsze małżeństwoOferta Psychologiczna

Zapraszam osoby, które poszukują pomocy z powodu:

 • sytuacji kryzysowej w życiu

 • trudności w związkach i kontaktach międzyludzkich

 • przeżywanego lęku, przygnębienia, nadmiernego stresu

 • poczucia samotności

 • utraty bliskiej osoby

 • bezsenności, zaburzeń jedzenia oraz innych objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie

 • doświadczania różnego rodzaju przemocy (domowej, rówieśniczej, w pracy, itp.)

 • doświadczania nadużyć w sferze seksualnej

 • różnego rodzaju uzależnienia, np. od substancji psychoaktywnych, hazardu itp.

 • dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym lub innych uzależnień

 • trudności w relacjach zawodowych

chcą się rozwijać, czyli:

 • lepiej zrozumieć siebie

 • lepiej wykorzystać swój własny potencjał

 • doskonalić umiejętności psychologiczne (np. porozumiewanie się z innymi, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, empatia, itp.)

 • poprawiać swoje funkcjonowanie w życiowych rolach (rodziców, partnerów, przyjaciół)

Prowadzę psychoterapię:

 • indywidualną

 • par, małżeństw i rodzin

 • interwencję kryzysową

I invite people who are looking for help because of:

 • a life crisis
 • difficulties in relationships and interpersonal contacts
 • experienced fear, depression, excessive stress
 • feeling of loneliness
 • loss of a loved one
 • insomnia, eating disorders and other symptoms that make daily functioning difficult
 • experiencing various types of violence (domestic, peer, at work, etc.)
 • experiencing sexual abuse
 • various types of addictions, e.g. from psychoactive substances, gambling, etc.
 • growing up in a family with a problem with alcohol or other addictions
 • difficulties in professional relations

want to develop, that is:

 • understand yourself better
 • make better use of your own potential
 • improve psychological skills (e.g. communicating with others, dealing with difficult situations, empathy, etc.)
 • improve their functioning in life roles (parents, partners, friends)

I conduct psychotherapy:

 • individual
 • couples, married couples and families
 • crisis intervention

 


Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej - Our services - this is what we know best

Psycholog

Profesjonalna pomoc psychologiczna
Professional psychological help

Psychoterapia analityczna

Psychoterapia analityczna
Analytical psychotherapy

Kobieta

Terapia indywidualna dla dorosłych
Individual therapy for adults

Dziewczynka

Terapia indywidualna dla młodzieży
Individual therapy for adolescents

Terapia dla par

Terapia dla par
Therapy for couples

Rodzina

Terapia dla rodzin
Therapy for families