PsychoterapiaPsychoterapia analityczna

Zajmuję się psychoterapią analityczną. To podejście psychoterapeutyczne, które wywodzi się z klasycznej psychoanalizy Zygmunta Freuda. Polega na tworzeniu relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem, w celu przepracowania znaczących sytuacji z przeszłości. Ważne jest w niej zaangażowane obydwu uczestników procesu terapeutycznego.

Podstawowym założeniem tej metody leczenia jest istnienie sfery niedostępnej nam bezpośrednio – nieświadomości i zrozumienie faktu, że nasza psychika wypiera w nieświadomość treści dla nas niewygodne, zagrażające nam w jakiś sposób a te nieświadome procesy psychiczne mają znaczący, wpływ na zachowanie się człowieka.

Oferowana przez terapeutę perspektywa pozwala na stopniowe pogłębianie rozumienia siebie, określenie schematów myślowych, kwestii trudnych do zaakceptowania lub wypieranych. Pacjent sukcesywnie analizuje przyczyny pojawiania się konkretnych objawów lub negatywnych emocji, uświadamia sobie mechanizmy kierujące jego zachowaniem. Celem psychoterapii jest konfrontacja z trudnymi kwestiami, aż do przełamania barier wewnętrznych i otworzenia się pacjenta na zmiany psychiczne. Terapeuta pomaga pokonać te trudności, aby pacjent mógł uwolnić się od ograniczeń.

Wskazania do psychoterapii analitycznej

Psychoterapia psychoanalityczna sprawdza się u pacjentów:

 • z nerwicą i zaburzeniami lękowymi
 • cierpiących na depresję
 • z zaburzeniami osobowości
 • z niskim poczuciem własnej wartości
 • dotkniętych przez dolegliwości psychotyczne
 • z natręctwami, zachowaniami i myślami obsesyjnymi
 • z objawami psychosomatycznymi
 • u których objawy są wynikiem nieuświadomionych konfliktów czy trudności adaptacyjnych
 • pragnących zrozumienia siebie, samorozwoju

 

I deal with analytical psychotherapy. This is a psychotherapeutic approach that comes from the classic psychoanalysis of Sigmund Freud. It consists in creating a relationship between the therapist and the patient in order to work through significant situations from the past. It is important to involve both participants in the therapeutic process.

The basic assumption of this method of treatment is the existence of a sphere inaccessible to us directly - the unconscious and understanding the fact that our psyche pushes into the unconscious content that is uncomfortable for us, threatening us in some way, and these unconscious mental processes have a significant impact on human behavior.

The perspective offered by the therapist allows for a gradual deepening of self-understanding, defining thought patterns, issues that are difficult to accept or repressed. The patient successively analyzes the reasons for the appearance of specific symptoms or negative emotions, becomes aware of the mechanisms governing his behavior. The aim of psychotherapy is to confront difficult issues until the patient breaks down internal barriers and opens up to mental changes. The therapist helps to overcome these difficulties so that the patient can free himself from the limitations.

Indications for analytical psychotherapy

Psychoanalytic psychotherapy works well for patients:

 • with neurosis and anxiety disorders
 • suffering from depression
 • with personality disorders
 • with low self-esteem
 • affected by psychotic symptoms
 • with obsessive compulsions, behaviors and thoughts
 • with psychosomatic symptoms
 • whose symptoms are the result of unconscious conflicts or adaptation difficulties
 • wanting self-understanding, self-development