Terapia dla paryTerapia dla par oraz małżeństw

Zajmuję się terapią par oraz małżeństw. Tego rodzaju psychoterapia to propozycja dla osób doświadczających problemów w związku, będących w kryzysie i przeżywających narastające nieporozumienia w relacji. Jeśli macie Państwo trudności w komunikowaniu się, wyrażaniu swoich potrzeb, myślicie rozstaniu lub rozwodzieprzeżywacie utratę zaufania do partnera (np. w wyniku zdrady itp.), macie poczucie oddalenia, w Państwa związku pojawiły się problemy w sferze współżycia seksualnego czy kłótnie stały się codziennością, psychoterapia pomoże scalić Waszą relację i odbudować bliskość.

Celem terapii jest zrozumienie myśli, uczuć, potrzeb i zachowań obojga partnerów, które skutkują nieprawidłowym działaniem związku. Podczas terapii para uczy się komunikować w taki sposób, aby szanować się wzajemnie, dowiaduje się, jak wyeliminować wyuczone wadliwe zachowania, zdobywa wiedzę, jak budować bezpieczną przestrzeń do wyrażania swoich myśli i uczuć.

Jak wygląda terapia par i małżeństw?

Psychoterapeuta wspiera parę w poszukiwaniach przyczyn pojawiających się trudności, pomaga ustalić, czego mogą być objawem. Wspiera w zlokalizowaniu źródła konfliktów i przełamaniu ich poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów porozumiewania się. Psycholog usprawnia komunikację między partnerami, aby mogła być bardziej efektywna, uczy pogłębienia wzajemnego zrozumienia, poszanowania odrębnych perspektyw i innego spojrzenia na kryzys.

Dzięki terapii para:

  • uczy się konstruktywnego rozwiązanie problemów
  • poprawa jakość komunikacji i pogłębienia bliskość
  • uczy się wzajemnego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb własnych i partnera

 

I do couples and marriage therapy. This type of psychotherapy is a proposal for people experiencing relationship problems, who are in crisis and experiencing increasing misunderstandings in the relationship. If you have difficulties in communicating, expressing your needs, you are thinking about parting or divorce, you experience a loss of trust in your partner (e.g. as a result of infidelity, etc.), you feel distant, problems in the sphere of sexual intercourse have appeared in your relationship or quarrels have become permanent everyday life, psychotherapy will help you merge your relationship and rebuild closeness.

The goal of therapy is to understand the thoughts, feelings, needs and behaviors of both partners that result in the relationship not working properly. During therapy, the couple learns to communicate in a way that respects each other, learns how to eliminate learned faulty behaviors, gains knowledge on how to build a safe space to express their thoughts and feelings.

What does couples and marriage therapy look like?

The psychotherapist supports the couple in searching for the causes of emerging difficulties, helps to determine what they may be a symptom of. It supports in locating the source of conflicts and overcoming them by changing mutual attitudes and ways of communicating. A psychologist improves communication between partners so that it can be more effective, teaches them to deepen mutual understanding, respect separate perspectives and look at the crisis differently.

Thanks to couple therapy:

  • learns to solve problems constructively
  • improving the quality of communication and deepening closeness
  • they learn to understand each other and meet their own and partner's needs