NotesTerapia indywidualna dla dorosłych

Terapia indywidualna dla dorosłych jest jedną z metod pomocy psychologicznej dla osób mierzących się z trudnościami życiowymi, kryzysami, skutkami traumatycznych doświadczeń z przeszłości a także zaburzeniami psychiki. Terapia polega na regularnych spotkaniach pacjenta z psychoterapeutą, który wspiera osobę w procesie odzyskiwania równowagi emocjonalnej. Celem terapii indywidualnej jest też pomoc osobom starającym się lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i zachowania, chcącym lepiej radzić sobie z problemami zawodowymi czy pragnącym budować trwałe, satysfakcjonujące związki.

Psychoterapeuta wspomaga pacjenta w poznaniu siebie i ułatwia mu zrozumienie mechanizmów utrudniających właściwe funkcjonowanie, wspiera pacjenta w zrozumieniu jego własnych uczuć, co jest nieodzownym elementem radzenia sobie z trudnościami, traumami czy nagłymi doświadczeniami życiowymi. Psychoterapia indywidualna ma na celu ulgę w cierpieniu, uzyskanie równowagi, spokoju, wewnętrznej harmonii pacjenta.

Cele psychoterapii indywidualnej

Kiedy zgłosić się na psychoterapię indywidualną? Pomocy psychologicznej warto zasięgnąć, gdy:

 • przeżywamy trudności w relacjach z ludźmi, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym
 • nie radzimy sobie z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowym, nerwicowymi, depresją
 • mamy problemy z podjęciem ważnych życiowych decyzji
 • borykamy się z poczuciem beznadziei i samotności
 • pragniemy rozwoju kompetencji psychospołecznych (np. komunikacyjnych, asertywności, umiejętności współpracy)
 • żyjemy w ciągłym stresie
 • cierpimy na bezsenność, bóle głowy nie związane z chorobami somatycznymi
 • mamy trudności z opanowywaniem złości
 • chcemy popracować nad zmianą swoich zachowań i postaw

 

Individual therapy for adults is one of the methods of psychological help for people facing life difficulties, crises, the effects of traumatic experiences from the past as well as mental disorders. The therapy consists in regular meetings of the patient with a psychotherapist who supports the person in the process of regaining emotional balance. The purpose of individual therapy is also to help people trying to better understand themselves, their emotions and behaviors, wanting to better cope with professional problems or wanting to build lasting, satisfying relationships.

The psychotherapist supports the patient in getting to know himself and helps him understand the mechanisms that hinder proper functioning, supports the patient in understanding his own feelings, which is an indispensable element of coping with difficulties, traumas or sudden life experiences. Individual psychotherapy aims to relieve suffering, achieve balance, peace and inner harmony of the patient.

Goals of individual psychotherapy

When to go for individual psychotherapy? It is worth seeking psychological help when:

 • we experience difficulties in relationships with people, both in personal and professional life
 • we cannot cope with emotional, anxiety, neurotic disorders, depression
 • we have problems with making important life decisions
 • we struggle with feelings of hopelessness and loneliness
 • we want to develop psychosocial competences (e.g. communication, assertiveness, cooperation skills)
 • we live under constant stress
 • we suffer from insomnia, headaches not related to somatic diseases
 • we have difficulty managing our anger
 • we want to work on changing our behaviors and attitudes