ParaTerapia dla rodzin

Celem terapii dla rodzin jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Rodzina to system złożony z osób, które wchodzą ze sobą w relacje i mają na siebie wzajemny wpływ, problemy jednej osoby wpływają na jej bliskich. Trudności w rodzinie są sumą interakcji w jakie wchodzą ze sobą poszczególni jej członkowie, często też kryzys dotykający jednego członka rodziny rzutuje na dobrostan reszty.

Kluczowym celem terapii rodzinnej jest poprawa relacji w rodzinie, zdiagnozowanie zależności, budowanie wzajemnego zrozumienia, akceptacji, ustalania granic i otwartej komunikacji, rozpoznanie źródeł problemów, wpłynięcie na zmianę zachowań poszczególnych członków rodziny i odbudowa zdrowych więzi.

Terapia rodzinna jest prowadzona zwykle z wszystkimi członkami rodziny, chociaż nie wszyscy muszą być obecni w poszczególnych fazach procesu terapeutycznego. Terapeuta pomaga rodzinie określić potrzeby i oczekiwania jej członków, znaleźć skuteczne sposoby radzenia sobie z problemami i wprowadzić trwale zmiany prowadzące do poprawy relacji między jej członkami.

Kiedy warto skorzystać z terapii rodzin?

Pomagam rodzinom, w sytuacjach, kiedy:

  • relacje w rodzinie przyczyniają się do problemów jednego z jej członków bądź je nasilają (np. konflikt między rodzicami wpływa na dziecko)
  • problemy jednego z członków rodziny silnie wpływają na relacje z pozostałymi, np. choroba (psychiczna czy somatyczna) jednego z członków rodziny
  • przeżywają kryzys związany ze stratą (przeżyły śmierć bliskich, chorobę, rozwód, utratę pracy) albo ze zmianą etapu życia
  • mają problemy z komunikacją i trudno jest im wzajemnie zrozumieć swoje aktualne potrzeby
  • borykają się trudnościami wychowawczymi

 

The aim of family therapy is to solve problems and conflicts in the family and to rebuild bonds between its members. The family is a system composed of people who enter into relationships with each other and influence each other, the problems of one person affect their relatives. Difficulties in the family are the sum of interactions in which its individual members enter with each other, and often a crisis affecting one family member affects the well-being of the rest.

The key goal of family therapy is to improve relationships in the family, diagnose dependencies, build mutual understanding, acceptance, set boundaries and open communication, identify the sources of problems, influence the behavior of individual family members and rebuild healthy bonds.

Family therapy is usually conducted with all members of the family, although not all of them have to be present in particular phases of the therapeutic process. The therapist helps the family determine the needs and expectations of its members, find effective ways to deal with problems and introduce lasting changes leading to the improvement of relations between its members.

When is it worth using family therapy?

I help families in situations where:

  • relationships in the family contribute to the problems of one of its members or exacerbate them (e.g. conflict between parents affects the child)
  • problems of one of the family members strongly affect relations with the others, e.g. illness (mental or somatic) of one of the family members
  • they are experiencing a crisis related to loss (surviving the death of loved ones, illness, divorce, loss of job) or a change of life stage
  • they have communication problems and it is difficult for them to understand each other's current needs
  • they struggle with upbringing difficulties