Hanna BogackaO mnie

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną oraz certyfikowaną psychoterapeutką par i rodzin. Pracuję w nurcie psychodynamicznym i psychoanalitycznym. Posiadam również certyfikaty wydane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej: superwizora terapii indywidualnej oraz superwizora terapii par i rodzin. Jestem także psychoterapeutką szkoleniową w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Ukończyłam studia psychologiczne oraz obroniłam doktorat w dziedzinie psychologii klinicznej dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie ukończyłam szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji oraz Studium Psychoterapii Analitycznej afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, zgodnym ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Mam wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy dydaktycznej i naukowej, jak i w pracy klinicznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracując na uniwersytecie jednocześnie zdobywałam doświadczenie zawodowe w takich instytucjach, jak zakład karny, świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych, czy zakłady szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidomych. Odbywałam także staże w szpitalach psychiatrycznych oraz byłam biegłym sądowym w sprawach dotyczących dzieci. Inny nurt mojej pracy dotyczył międzynarodowego środowiska biznesowego i psychologicznych aspektów doradztwa zawodowego oraz personalnego.

Pracowałam zarówno placówkach medycznych, jak i w gabinecie prywatnym zdobywając różnorodne doświadczenie w pracy z pacjentami indywidualnymi oraz parami i rodzinami.

Przez całą swoją pracę jako terapeutka korzystam i korzystałam z superwizji doświadczonych superwizorów, polskich i zagranicznych.

I am a certified psychoanalytic psychotherapist and a certified couples and family psychotherapist. I work in the psychodynamic and psychoanalytical direction. I also have certificates issued by the Polish Society for Psychoanalytic Psychotherapy: individual therapy supervisor and couples and family therapy supervisor. I am also a training psychotherapist at the Polish Society for Psychoanalytic Psychotherapy.

I graduated from psychology studies and defended my doctorate in clinical child psychology at the Adam Mickiewicz University in Poznań. Then I completed training at the Psychoeducation Laboratory and the Analytical Psychotherapy Study affiliated with the Polish Association of Psychoanalytic Psychotherapy, in accordance with the standards of the European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy.

I have many years of experience both in didactic and scientific work, as well as in clinical work with children, adolescents and adults. While working at the university, I also gained professional experience in such institutions as a penitentiary institution, a common room for children from pathological families, or educational institutions for blind children. I also did internships in psychiatric hospitals and was a forensic expert in cases concerning children. Another part of my work concerned the international business environment and the psychological aspects of career and personnel consulting.

I have worked both in medical facilities and in a private practice, gaining a variety of experience in working with individual patients as well as couples and families.

Throughout my work as a therapist, I have been under the supervision of experienced supervisors, Polish and foreign.